Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 29η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για εκμίσθωση “Δημοτικής Αποθήκης στην ΤΚ Κέδρου”.
2. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου, ” Παραλλαγή δικτύων ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Ρεντίνας, συνολικού ποσού 519,64 € με Φ.Π.Α”.
3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου, “παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Αχλαδιάς, συνολικού ποσού 355,47 € με Φ.Π.Α”.
4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου συμπλήρωση ΦΟΠ σε, “Δημοτική οδό στην ΤΚ Γεφυρίων, συνολικού ποσού 7.991,49 € με ΦΠΑ”.
5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου μιας νέας παροχής ισχύος 15KVA (Νο 1) σε κεντρική οδό με αριθμό παροχής (41602333-01) που βρίσκεται στη διεύθυνση Φίλιας, συνολικού ποσού 290,85 € μαζί με Φ.Π.Α.
6. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου, ” παραλλαγή δικτύου στην ΤΚ Λεονταρίου συνολικού ποσού 332,27 € μαζί με το Φ.Π.Α”.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 12/2016 απόφαση του ειρηνοδικείων Καρδίτσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ