Παρακαλούμε όπως την 30η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 6η   συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
 2.     Ψήφιση πίστωσης 1.082.000,00 € για απόδοση κρατήσεων.
 3.     Ψήφιση πίστωσης 13.750,00 € για οφειλή ΤΟΕΒ ΓΟΕΒ.
 4.     Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.
 5.     Ψήφιση πίστωσης 9.250,00 € ως οφειλές για μελέτες.
 6.     Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 164/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για προμήθεια οργάνων μέτρησης τοπογραφικών (GPS).
 7.     Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 140/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για προμήθεια λογισμικού.
 8.     Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 95/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
 9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη α) ανακοπής και β) αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της 60/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπογραφής του Δημάρχου επί του από 16-3-2015 πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού (άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ.) μεταξύ του κ. Γκατζιώνη Κωνσταντίνου και του Δήμου Σοφάδων.
 11. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων στις 24-4-2015 για εκπροσώπηση του Δήμου Σοφάδων επί της 197/2003 προσφυγής της Γιωτάκου Θωμαής και  κατά του Δήμου μας.
 12. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου καταστήματος που βρίσκεται επί του πάρκου του πρώην δημοτικού σχολείου Ασημοχωρίου.
 13. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης έκτασης 420 τμ που βρίσκεται στην ΤΚ Αμπέλου, σε οικόπεδο έκτασης 2.212 τμ.