Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 29η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ”, πρ/σμού δαπάνης 120.000,00 € από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, αποδοχή σύμφωνου αποδοχής όρων, αποδοχή ποσού, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2015, έγκριση και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
2. Δωρεά ενός φορτηγού του Δήμου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος Ζήσης Ευάγγελος.
3. Έγκριση της αρ. 64/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π. Τουλιάς Παναγιώτης.
4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2012.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π. Αγγελόπουλος Βασίλειος.
5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2012.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π. Αγγελόπουλος Βασίλειος.
6. Αποδοχή ποσού 93.867,49 € για την αποζημίωση αναγκαστικά απαλλοτριωθείσας έκτασης Δήμου Άρνης για την κατασκευή του δρόμου Καρδίτσας – Λάρισας (2η δόση της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς του Δήμου Σοφάδων με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας) και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
7. Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της δυτικής επέκτασης Σοφάδων ως προς τις χρήσεις γης σύμφωνα με το Ν. 4269/2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
9. Έγκριση ή μη παραχώρησης προς χρήση αίθουσας του Γυμνασίου Ματαράγκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος
10. Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, σύμφωνα με το Ν. 4071/2012, άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄ για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
11. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ζάβαλος Δημήτριος
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση εκτελεστέων έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
13. Αλλαγή χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Ασημοχωρίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ