Παρακαλούμε όπως την 10η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Αποδοχή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.660,50 € για την προμήθεια στάσης λεωφορείων (οφειλή).
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για έξοδα κίνησης (καύσιμα χλοοκοπτικών μηχανημάτων).
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.670,01 € για την επιχορήγηση της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για την υλοποίηση του Προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για αποδοχές έκτακτου προσωπικού (υδρονομείς).
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργοδοτικές εισφορές αποδοχών έκτακτου προσωπικού (υδρονομείς).
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την προμήθεια λογισμικού.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.475,00 € για την προμήθεια λογισμικού.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για εργασίες Συντήρησης ασύρματου δικτύου.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες “Συντήρηση – επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων -αντλιοστασίων Δ.Ε. Σοφάδων”.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για τις εργασίες “Συντήρηση – επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων – αντλιοστασίων Δ.Ε. Μενελαϊδας”.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες “Συντήρηση – επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων – αντλιοστασίων Δ.Ε. Άρνης”.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για τις εργασίες “Κατασκευή και άρση πρόχειρων αρδευτικών φραγμάτων Δ.Ε. Σοφάδων”.
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για τον Καθαρισμό Αποστραγγιστικών καναλιών Δ.Ε. Άρνης.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού 260.760,00 € και ψήφιση πίστωσης .
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ” προϋπολογισμού 45.250,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π.ΚΙΕΡΙΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού δαπάνης 6.300,00 € και ψήφιση πίστωσης.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ψήφιση πίστωσης ποσού 17.875,09 € και επιστροφής του στον εκμισθωτή των συστάδων 7γ-8γ-9γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας Λιάπη Βασίλειο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
21. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση καυσόξυλων δρυός από το τμήμα 29 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το έτος 2014.
22. Περί καθορισμού όρων διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Ασημοχωρίου.
23. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του 1ου Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων στις 19-06-2014 κατά την συζήτηση της προσφυγής που άσκησε ο κ. Δημήτριος Γυφτάκης κατά της υπ’ αριθμ. 43/2010 απόφασης του Δήμου Ταμασίου.
24. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 680/2014 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
25. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 681/2014 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ