Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 30η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ. καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα δεδομένου ότι την 01.06.2014 ξεκινά η αρδευτική περίοδος του έτους 2014 και θα πρέπει άμεσα να προβούμε στην πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ