Παρακαλούμε όπως την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  3. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
  4. Συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ.267/2019 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και λήψη απόφασης για συνέχιση ή μη της διαδικασίας για ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου στο ΣΤ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ