Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 15η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. καλείστε να παρευρεθείτε καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος
Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και για να μπορέσουν τα δημοτικά οχήματα να κινηθούν για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών είναι απαραίτητο το παραπάνω θέμα πρέπει να συζητηθεί σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ