Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ”,(Α.Μ.9/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  4. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,0τ.μ., για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 στην Τ.Κ Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ