Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 22η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς” του έτους 2017 και κατακύρωση του διαγωνισμού.
  4. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για τη κλοπή αντλητικών μηχανημάτων.
  5. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 8/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Πρίτσα του Ηλία.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την αρ. 97/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη αγωγή (μικροδιαφοράς) του Στυλιανού Σακελλαρίου.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας REDECON A.E.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ