Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 17η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 7/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για ΟΦΕΙΛΕΣ.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
3. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.
4. Ψήφιση πίστωσης 100,00 € για ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ.
5. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ.
6. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για ΟΡΥΚΤΟ ΥΛΙΚΟ.
7. Αποδοχή ή μη της κινητής περιουσίας των ταπητουργικών εργαστηρίων της απορροφηθείσας εταιρείας “ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.”.
8. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ.
9. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Ματαράγκας.
10. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Μαυραχάδων.
11. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Αγίου Βησσαρίου.
12. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στη Λάρισα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ