Παρακαλούμε όπως την 24η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 5η   συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας στις 20-3-2015 κατά την συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης επί γενομένης απαλλοτρίωσης και υποβολή ανταίτησης.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
 3. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
 4. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για τόκους εκ λοιπών χρεών.
 5. Ψήφιση πίστωσης 208.885,99 € απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες.
 6. Ψήφιση πίστωσης 31.600,00 € απόδοση σε σχολικές επιτροπές για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 7. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.
 8. Ψήφιση πίστωσης 55.000,00 € για αποδοχές προσωπικού πληρωτέες και δημοτικών επιχειρήσεων σε εκκαθάριση.
 9. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για υποστήριξη ασυρμάτων δικτύων.
 10. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για αμοιβές ορκωτών ελεγκτών.
 11. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για συντήρηση φωτοτυπικών.
 12. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 13. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση κλιματιστικών.
 14. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση τηλεφ. κέντρου (μετεγκατάσταση σύζευξης).
 15. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων.
 16. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 17. Ψήφιση πίστωσης 9.000,00 € για τέλη κυκλοφορίας.
 18. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά.
 19. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για προμήθεια βιβλίων κλπ.
 20. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.
 21. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
 22. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.
 23. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για προμήθειες Η/Υ.
 24. Ψήφιση πίστωσης 9.000,00 € για προμήθεια λογισμικών.
 25. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για προμήθεια φωτ/κων μέσων.
 26. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για λοιπό εξοπλισμό.
 27. Ψήφιση πίστωσης 35.000,00 € για προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού.
 28. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων μηχαν. αποκομιδής.
 29. Ψήφιση πίστωσης 31.980,00 € για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 30. Ψήφιση πίστωσης 55.200,00 € για συντήρηση – επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων – αντλιοστασίων.
 31. Ψήφιση πίστωσης 7.380,00 € για  μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Δ. Σοφάδων.
 32. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για συντήρηση κεντρικής θέρμανσης.
 33. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για συντήρηση ανελκυστήρα.
 34. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για αναγόμωση πυροσβεστήρων.
 35. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για προμήθεια λογισμικού.
 36. Ψήφιση πίστωσης 17.655,97 € για έργα οδοποιίας ΤΔ ΙΙ – (ΘΗΣΕΑΣ 15.626,39 & ΣΑΤΑ 2.029,58).
 37. Ψήφιση πίστωσης 573,36 € για τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Ανάβρας (ΣΑΤΑ).
 38. Ψήφιση πίστωσης 110.000,00 € για διαμόρφωση πεζοδρομίων – πλακοστρώσεις – φωτισμός ΤΚ Μαυραχάδων – Φίλιας – Αγ. Παρασκευής – Καρποχωρίου (ΣΑΤΑ).
 39. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για εκχιονισμό δημοτικών δρόμων.
 40. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για ψυχρό ασφαλτικό υλικό.
 41. Ψήφιση πίστωσης 41.000,00 € για προμήθεια οικοδομικών υλικών.
 42. Ψήφιση πίστωσης 12.378,61 € για προστασία – διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη ποταμού (ΕΣΠΑ).
 43. Ψήφιση πίστωσης 637.025,90 € για έργα ενεργειακής αναβάθμισης (ΕΣΠΑ).
 44. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για υπηρεσίες τεχνικού ενεργειακού συμβούλου (ΕΣΠΑ).
 45. Ψήφιση πίστωσης 18.337,05 € ως αμοιβές για ενεργειακή επιθεώρηση POST (ΕΣΠΑ).
 46. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € ως αμοιβές υπηρεσίας για δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση σε θέματα ενέργειας (ΕΣΠΑ).
 47. Ψήφιση πίστωσης 59.531,45 € για προστασία – ανάπλαση – ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας. Α Φάση (ΕΣΠΑ).
 48. Ψήφιση πίστωσης 7.000,00 € για υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος Παλίτσκας  (ΕΣΠΑ).
 49. Ψήφιση πίστωσης 1.800,00 € για περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Κέδρου (ΕΣΠΑ).
 50. Ψήφιση πίστωσης 1.800,00 € για περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης λουτρών Σμοκόβου (ΕΣΠΑ).
 51. Ψήφιση πίστωσης 48.708,00 € για τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου (Εξοικονόμηση ενέργειας Σοφάδων του ΥΠΕΚΑ) (ΕΣΠΑ).
 52. Ψήφιση πίστωσης 61.500,00 € για διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας  του πολίτη Δ. Σοφάδων.
 53. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για οριοθέτηση ρεμάτων στην ΤΚ Ρεντίνας.
 54. Ψήφιση πίστωσης 123.000,00 € για εργασίες συντήρησης πρασίνου.
 55. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για συντήρηση ασυρμάτου δικτύου.
 56. Ψήφιση πίστωσης 12.900,24 € για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ειδικών σχολείων (ΕΣΠΑ).
 57. Ψήφιση πίστωσης 1.400,00 € για ερευνητικό Πρόγραμμα για πιλοτική βελτίωση βοσκοτόπων στον Δ. Σοφάδων.
 58. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για προμήθεια σημάτων οδικής σήμανσης.
 59. Ψήφιση πίστωσης 7.586,64 € για προμήθεια οργάνων μέτρησης τοπογραφικών (GPS).
 60. Ψήφιση πίστωσης 163.329,16 € για οφειλές παρελθόντων ετών.
 61. Τροποποίηση της αριθμ. 47/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.
 62. Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο  :”Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2015″ προϋπολογισμού 59.907,85 € με τον ΦΠΑ και απ’ ευθείας ανάθεση απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο.
 63. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και του φορείς του, έτους 2015” προϋπολογισμού 41.972,29 € με το ΦΠΑ.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ