Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 17η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 6/2015) προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
2. Έγκριση παραλλαγής δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Ρεντίνας, έμπροσθεν του αγροτικού ιατρείου και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 519,64 € ευρώ με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
3. Έγκριση παραλλαγής δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αχλαδιάς και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 355,47 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ” (Α.Μ. 03/2014) προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
5. Συμπλήρωση ΦΟΠ σε Δημοτική οδό στην Τ.Κ. Γεφυρίων και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 7.991,49 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
6. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” (ΑΜ 2/2015) προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
7. Μεταφορά λήμματος της συστάδας 7α του διακατεχόμμενου δάσους Βαθυλάκκου στο έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης
8. Ψήφισμα για την καθιέρωση “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής γλώσσας και Παιδείας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.
9. Έγκριση μετακίνησης μελών του Δήμου μας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.
Εισηγητής : Δήμαρχος
10. Ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μιας νέας παροχής ισχύος 15 KVA (Νο1) σε Κεντρική οδό με αριθμό παροχής 41602333-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Φίλιας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
11. Ανάθεση (μέρους) προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
12. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Κέδρου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
13. Ψήφιση πίστωσης 3.450,00 € για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
14. Προγραμματισμός εκδηλώσεων και συγκρότηση επιτροπής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
15. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
16. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας “Συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων (άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, Ν.2121/1993).
Εισηγητής : Δήμαρχος.
17. Έγκριση υπογραφής σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής : Δήμαρχος.
18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
19. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
20. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2015 (Δ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
21. Επιστροφή ποσού 66,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
22. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
23. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυροπροστασίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
24. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και του ΟΑΕΔ για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Σοφάδων.
Εισηγητής : Δήμαρχος.
25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής της κινητής περιουσίας των ταπητουργικών εργαστηρίων της απορροφηθείσας εταιρείας «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.»
Εισηγητής: Δήμαρχος.
27. Τροποποίηση της αριθμ. 275/2014 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων που αφορά στην συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.
28. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων με ιδία μέσα του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.
29. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
30. Έγκριση της αρ. 8/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ