Παρακαλούμε όπως την 15η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2014 (Α΄Τριμήνου).
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των δημοτικών μηχανημάτων τεχνικών έργων.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των δημοτικών αυτ/των και μηχανημάτων.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των δημοτικών αυτ/των και μηχανημάτων.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Ρεντίνας.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Μενελαϊδας.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Ταμασίου.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Σοφάδων.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Άρνης.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.959,36 € για την προμήθεια σκυροδέματος.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.944,55 € για την προμήθεια ασφαλτικού υλικού.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 998,50 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άρνης.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.168,50 € για δαπάνες γενικής φύσεως (σημαίες).
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού.
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 738,00 € για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση του ανελκυστήρα.
17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 369,00 € για την προμήθεια τζαμιών για την συντήρηση – επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.
18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.867,71 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ταμασίου.
19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.983,55 € για την προμήθεια σπόρων, φυτών , δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.
20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.987,67 € για την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ταμασίου.
21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.996,26 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άρνης.
22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για την προμήθεια ειδών φροντίδας συντήρησης πρασίνου.
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 246,00 € για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Μικροφωνικής – Μεγαφωνικής εγκατάστασης).
24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.300,00 € για την προμήθεια επίπλων – σκευών.
25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων.
26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια Η/Υ.
27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την προμήθεια Λογισμικών.
28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο.
29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων.
30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση Η/Υ.
31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την προμήθεια οχημάτων.
32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.
33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,32 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.288,70 € για την προμήθεια γάλακτος.
35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 611,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άρνης.
36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.125,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Σοφάδων.
37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.165,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Σοφάδων.
38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.160,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Σοφάδων (ξυλεία για παγκάκια).
39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.969,20 € για την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μενελαϊδας.
40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια γεφυροπλάστιγγας.
41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 86,10 € για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή υπηρεσία οργάνωσης και παρακολούθησης καθημερινών εργασιών δικηγόρου (ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ).
42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00 € για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής πληροφόρησης από διαδικτυακή βάση πληροφοριών (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).
43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για μισθώματα αμαξοστασίου Δημοτικών μηχανημάτων Τ.Κ Λεονταρίου.
44. Ψήφιση πίστωσης ποσού 196.013,41 € για εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού – υπογειοποίηση δικτύου ηλ/σμού.
45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.660,50 € για προμήθεια στάσης λεωφορείων (οφειλή).
46. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.677,03 € για οφειλή στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
47. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.428,00 € για πειραματική εκτροφή καραβίδας γλυκού νερού σε χωμάτινες δεξαμενές.
48. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.115,00 € για αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για υλοποίηση του Προγράμματος “ΠΑΝΔΩΡΑ”.
49. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 € για την πληρωμή φόρων – τελών.
50. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα.
51. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.092,65 € για Εγκαταστάσεις ηλ/σμού Κ.Χ. – Επεκτάσεις.
52. Ψήφιση πίστωσης ποσού 147,90 € για επιστροφή χρημάτων στον δημότη Σοφό Κων/νο του Νικολάου λόγω παρακράτησής του (μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ) για Ε.Ε.Τ.Α που αφορά Δημοτικό ακίνητο.
53. Ψήφιση πίστωσης ποσού 56.282,20 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και την υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου (2η δόση έτους 2014).
54. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος Παλίτσκας”
55. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Κέδρου”.
56. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Υδραυλική Μελέτη αγωγού μεταφοράς λυμάτων Λουτρού”.
57. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Λουτρών Σμοκόβου”.
58. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Χρηματοοικονομική ανάλυση για ΕΕΛ Λουτρών Ρεντίνας”.
59. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Χρηματοοικονομική ανάλυση για ΕΕΛ Λουτρών Σμοκόβου”.
60. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανακαίνιση αξιοποίηση σχολείου Αγ. Παρασκευής”.
61. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την πληρωμή της μελέτης “ΗΜ Βιολογικού Καθαρισμού Κέδρου”.
62. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης.
63. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης.
64. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών στα ρέματα Τ.Κ. Ρεντίνας” και ψήφιση πίστωσης.
65. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη διαμόρφωσης χώρου υπαίθριας αναψυχής στη θέση Ζαχαράκι” και ψήφιση πίστωσης.
66. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη εκπόνησης πίνακα υλοτομίας στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου διαχειριστικού έτους 2014” και ψήφιση πίστωσης.
67. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη αναδασώσεων στο διακατεχόμενο δάσος Ρεντίνας” και ψήφιση πίστωσης.
68. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη αναδασώσεων στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου” και ψήφιση πίστωσης.
69. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου:” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ” προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € .
70. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €.
71. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης του α΄ σκέλους της παρ. 1 της αριθμ. 445/2013 απόφασης.
72. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης του α΄σκέλους της παρ. 1 της αριθμ. 446/2013 απόφασης.
73. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης εξώδικου συμβιβασμού.