Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από αεριοποίηση βιομάζας , εγκατεστημένης ισχύος 800kW , στη θέση “Ματαράγκα” του Δ. Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ” (Α.Μ. 18/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

4. Λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σοφάδων κατά το Σάββατο και ανάκληση της αριθ. 106/2016 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

5. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄, για το μήνα Σεπτέμβριο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση της αριθ. 97/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

7. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. ΜΠΕΡΝΑΡΑ ΒΑΪΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2016).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

11. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ