Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Τροποποίηση της αρ.2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 64-7322.02 και 64-7322.05.
  2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 64-7322.02 και 64-7322.05.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
  5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ