Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 7η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2016.
  4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους ( Δ’ Τριμήνου).
  5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017” και κατακύρωση του διαγωνισμού.
  6. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 97/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
  7. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για τη κλοπή αντλητικών μηχανημάτων.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη αγωγή (μικροδιαφοράς) του Στυλιανού Σακελλαρίου.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας REDECON A.E.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ