Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής:Δήμαρχος .

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017..

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού, μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 15/2013) προϋπολογισμού 180.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

10. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ