Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 28η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Δ. ΓΕΦΥΡΙΩΝ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» Δήμου Σοφάδων, προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 949515.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» Δήμου Σοφάδων, προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 949515.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος χώρου νερόμυλου Τ.Κ. Κέδρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Έγκριση της αρ. 38/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων, που αφορά την τροποποίηση των αρ. 9/2011, 4/2012 και 23/2014 αποφάσεων της σχετικά με τα τέλη ύδρευσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σ. Εκίζογλου Σπυρίδων.
11. Έγκριση της αρ. 40/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων, που αφορά την εφαρμογή τελών αποχέτευσης στους οικισμούς Σοφάδων και Μασχολουρίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σ. Εκίζογλου Σπυρίδων.
12. Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.628,66 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (Β. Κατανομή έτους 2015).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
13. Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος
14. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2015 (Α’ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ