Παρακαλούμε όπως την 10η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 4η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για α) Ανάκληση της υπ’ αρίθμ 9/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, β) Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 2261/22-1-2015 διακήρυξης Δημάρχου, γ) Καθορισμός των νέων όρων της διακήρυξης της προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2015.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για α) Ανάκληση της υπ’ αρίθμ 8/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, β) Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 2256/22-1-2015 διακήρυξης Δημάρχου, γ) Καθορισμός των νέων όρων της διακήρυξης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου  για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2015.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης κατά της 382/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και  σε καταφατική περίπτωση χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ