Καλείστε όπως την 1η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 3η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 10343/2022 ΦΕΚ 766/28-02-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για το έτος 2022.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 05/2019).
  4. Έγκριση της αριθμ.2/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 1η υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
  5. Έγκριση της αριθμ.3/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (Δ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2022.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί :α) Έγκρισης του Οδικού χάρτη για τη Σύσταση & Λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στη Δυτική Θεσσαλία (Μελάτη Βιωσιμότητα).β) Έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού του Οργανισμού, γ)Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού και Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.