Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 3η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην πρόσκληση 083 Α/Α ΟΠΣ 2419 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι το ανωτέρω πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Η έναρξη υποβολών προτάσεων είναι η  16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00.

Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Άμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ