Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 18η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ