Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ