Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 11/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
2. Ανάκληση της 4/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση εκ νέου προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
3. Ψήφιση πίστωσης 162.000,00 € για ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
4. Ψήφιση πίστωσης 101.020,00 € για ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
5. Ψήφιση πίστωσης 31.980,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
6. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΧ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.
7. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
8. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΥΓΡΑΕΡΙΟ).
9. Ψήφιση πίστωσης 24.600,00 € για ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.
10. Ψήφιση πίστωσης 9.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ.
11. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.
12. Ψήφιση πίστωσης 11.000,00 € για ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
13. Ψήφιση πίστωσης 86.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
14. Ψήφιση πίστωσης 90,00 € για ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ.
15. Ψήφιση πίστωσης 18.204,00 € για ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ.
16. Ψήφιση πίστωσης 1.550,00 € για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.
17. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.
18. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για ΤΟΚΟΥΣ ΕΚ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΩΝ.
19. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.
20. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
21. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου: Παραλλαγή δικτύου στην ΤΚ Λεονταρίου στη θέση από το Γυμνάσιο – Λύκειο Λεονταρίου προς την επαρχιακή οδό, συνολικού ποσού 323,27 € με το ΦΠΑ.
22. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου :” Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA με αριθμό 41601914-01 στην πλατεία της Δυτικής Επέκτασης του Δήμου Σοφάδων”, μετά την ολοκλήρωση του.
23. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Ματαράγκας.
24. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Μαυραχάδων.
25. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Αγίου Βησσαρίου.
26. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στην Λάρισα.
27. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων στις 12-2-2016 για την αντίκρουση προσφυγής της Κιούση Ελένης του Χρήστου κατά του Δήμου Σοφάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ