Παρακαλούμε όπως την 3η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 3η   συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ψήφιση πίστωσης 10.243,31 € ως οφειλή για αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
 2. Ψήφιση πίστωσης 2,24 € για οφειλή αμοιβής Ληξιάρχων.
 3. Ψήφιση πίστωσης 29.948,62 € ως οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων.
 4. Ψήφιση πίστωσης 46.765,13 € για οφειλές πληρωτέες σε προσωπικό Δημοτικών Επιχειρήσεων σε εκκαθάριση.
 5. Ψήφιση πίστωσης 48,14 € για οφειλή ACS ταχυμεταφορές.
 6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € ως οφειλή για συνδρομές σε εφημερίδες – δημοσιεύσεις.
 7. Ψήφιση πίστωσης 192.191,19 € για οφειλή προς υπεραστικό ΚΤΕΛ Καρδίτσας – Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 8. Ψήφιση πίστωσης 11.485,92 € για οφειλή ΑΝΚΑ ΑΕ – Μαζικός Αθλητισμός.
 9. Ψήφιση πίστωσης 56.282,20 € ως οφειλή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και την υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού τροχονόμου.
 10. Ψήφιση πίστωσης 25.288,23 € ως οφειλές για προμήθειες και εργασίες.
 11. Ψήφιση πίστωσης 44.759,59 € για την εξόφληση του 1ου και 2ου λογαριασμού του έργου «Αποπεράτωση αρδευτικού αγωγού στους Αμπελώνες Κέδρου» (οφειλή  προς Ρουμελιώτη Ιωάννη).
 12. Ψήφιση πίστωσης 38.088,00 € για την πληρωμή του 1ου και τελικού λογαριασμού του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Ρεντίνας» (οφειλή  προς Κυριτσόπουλο Θεόδωρο).
 13. Ψήφιση πίστωσης 90.352,59 € για την πληρωμή του 6ου λογαριασμού του έργου «Ανέγερση Διοικητηρίου ΔΕ Ταμασίου» (οφειλή  προς Κ/Ξ Τρίγκας Γ.-Ευσταθίου Θ.).
 14. Ψήφιση πίστωσης 7.140,00 € για περιβαλλοντική μελέτη έργων δασικής αναψυχής και βελτίωσης δασοδρόμων (οφειλή  προς Παληχωρήτη Νικόλαο).
 15. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
 16. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.
 17. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
 18. Ψήφιση πίστωσης 69.628,66 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων.
 19. Ψήφιση πίστωσης 24.600,00 € για δαπάνες καθαρισμού γραφείων.
 20. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για δαπάνες γενικής φύσεως.
 21. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για λοιπά έξοδα τρίτων (απομαγνητοφώνηση πρακτικών).
 22. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (υγραέριο).
 23. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2014 (Δ΄Τριμήνου).
 24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.201,93 € για την πληρωμή της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών στα ρέματα ΤΚ Ρεντίνας».
 25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.943,54 € για την πληρωμή της μελέτης «Μελέτη αναδασώσεων στο διακατεχόμενο δάσος Ρεντίνας».
 26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.768,08 € για την πληρωμή της μελέτης «Μελέτη αναδασώσεων στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου».
 27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Λεονταρίου και Κέδρου για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση».
 28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 352.088,68 € για το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΙΜΕΝΗΣ».
 29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 339.025,92 € για το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ».
 30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 42.838,90 € για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ».
 31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 62.332,00 € για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».
 32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 131.245,20 € για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».
 33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.618,81 € για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ».
 34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.131,82 € για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ».
 35. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ