Την 30η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση ή μη δημοτικής έκτασης στην ΣΕΚΕ Α.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
3. Αποδοχή ένταξης πράξης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
4. Αποδοχή ένταξης πράξης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
5. Έγκριση τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου για την υποβολή πρότασης “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ” (Α.Μ. 31/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Προστασία ανάπλαση ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας Α’ Φάση”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Αλλαγή ονόματος στην από 12230/23-5-2014 προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος “Πιλοτική βελτίωση βοσκοτόπων στο Δήμο Σοφάδων”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
10. Διόρθωση της αρ. 46/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τροποποίηση συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
11. Έγκριση του αρ. 1/2015 πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
12. Οικονομική ενίσχυση δημότισσας μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
13. Αποδοχή ή μη αιτήσεων παραιτήσεων μελών της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. και αντικατάσταση αυτών.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
14. Ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2015.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
15. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος
16. Ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το Ν. 4321/2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
18. Αποδοχή προβλεπόμενων στον πίνακα υλοτομίας στο διακατεχόμενο δάσος Βαθυλάκου μέτρων απαγόρευσης βοσκής, μετά την υλοτομία των τμημάτων – συστάδων 7α, 26 και 35 του ανωτέρω δάσους για το διαχειριστικό έτος 2015.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
19. Έγκριση διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 9β, 11γ, 6δ και 10β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
20. Ανακήρυξη επίτιμων δημοτών τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας και πρώην Πρόεδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
21. Έγκριση της αρ. 43/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης
22. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
23. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
24. Μείωση μισθώματος περιπτέρου Δ.Ε. Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ