Καλείστε όπως την 7η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 33η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 72486/2021 ΦΕΚ 5401/20-11-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 20ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022.
  3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 5,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Γραμματικού.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€ με ΦΠΑ.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», (Α.Μ:03/2021).
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ:02/2021).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ:04/2021).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», (Α.Μ:07/2017).
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί έγκρισης του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Εναρμόνιση Χρήσεων Γης του ισχύοντος ΓΠΣ Σοφάδων στα εγκεκριμένα Ρυμοτομικά σχέδια των οικισμών Σοφάδων-Μασχολουρίου» και καθορισμού των όρων ανάθεσης, προϋπολογισμού 36931,17 € με ΦΠΑ.
  10. Έγκριση της αριθμ.18/2021 που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (απολογισμός, ισολογισμός- χρημματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2020 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2020 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.