Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 33η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ