Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 32η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθμ.19/2017 μελέτης προμήθειας Δήμου Σοφάδων με τίτλο: “Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό”, καθορισμός και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της ανωτέρω προμήθειας και διάθεση πίστωσης.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ