Καλείστε όπως την 23η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 31η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 69136/2021 ΦΕΚ 5138/05-11-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού, του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια απορριμματοφόρου και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.
  3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων.
  4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Άρνης Ταμασίου.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΑΝΑΒΡΑΣ», προϋπολογισμού 315.000,00€(ΑΜ:07/2018).
  7. Έγκριση ή μη Ποινικής υποστήριξης αιρετού (Βασιλείου Κούτρα), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας στις 26-11-2021.
  8. Έγκριση της αριθμ.43/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2021.
  9. Έγκριση της αριθμ.42/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (Γ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.