Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 31η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2018.
  2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης.
  3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ66/28-9-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ».
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ83/16-11-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ», και ορισμός εκπροσώπου.
  5. Παράταση συμβάσεων προμηθειών γάλακτος και τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Σοφάδων μέχρι 28-2-2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ