Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 30η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
  4. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
  5. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας περί μίσθωσης ακινήτου για η δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου στη Δ.Ε. Σοφάδων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ