Παρακαλούμε όπως την 23η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 2η   συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
 2.     Ψήφιση πίστωσης ποσού 180.000,00 € για ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66).
 3.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για ταχυδρομικά τέλη, ταχυμεταφορές.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 € για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.680,00 € για κινητή τηλεφωνία.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για φόρους τόκων.
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 125.000,00 € για τόκους δανείων ΤΠΔ.
 12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για τόκους δανείων Τράπεζας Πειραιώς.
 13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για χρεολύσια δανείων ΤΠΔ
 14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.100,00 € για χρεολύσια δανείων Τράπεζας Πειραιώς.
 15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 550.000,00 € για επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων.
 16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για επιχορήγηση στη ΔΗ.ΚΟΙ.ΕΔΣ.
 17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για εισφορά στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας.
 18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εισφορά στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών.
 19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.
 20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για τόκους υπερημερίας χρήσης.
 21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα.
 22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 48.000,00 € για οφειλές δανείων ΔΕΥΑΣ.
 23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για οφειλές δανείων Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για αποζημίωση Ληξιάρχων.
 25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για αποζημίωση πρακτικογράφου.
 26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για ΤΑΠ ΔΕΗ.
 27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιριακών εγκαταστάσεων.
 28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων.
 29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 68.000,00 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων.
 30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για ΚΤΕΟ.
 31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 210.000,00 € για προμήθεια καυσίμων.
 32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
 33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για δημοσίευση προκυρήξεων.
 34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.000,00 € για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
 35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 560.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.
 36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 280.000,00 € για αποκομιδή απορριμμάτων.
 37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 282.500,00 € για κόστος μεταφοράς και διαθέσεως απορριμμάτων (ΠΑΔΥΘ).
 38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για εγκαταστάσεις ηλ/σμού ΚΧ-Επεκτάσεις.
 39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 315.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας (αρδευτικά).
 40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.501,19 € για προμήθεια γάλακτος για δικαιούχους υπαλλήλους.
 41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για μισθώματα αμαξοστασίου Δημοτικών Μηχανημάτων ΤΚ Λεονταρίου.
 42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για μεταφορές εν γένει.
 43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
 44. Ψήφιση πίστωσης ποσού 430,00 € για οφειλή αμοιβής Ληξιάρχων.
 45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.434,31 € για οφειλή ΠΑΔΥΘ.
 46. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.700,00 € για Οφειλή στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για οφειλή στον ΟΤΕ-ΚΟΣΜΟΤΕ.
 47. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για οφειλή στη ΔΕΗ.
 48. Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων έτους 2015” και απ’ ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 49. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη α) ανακοπής και β) αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της 533/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
 50. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στις 10-2-2015 κατά την συζήτηση της προσφυγής του Δήμου Σοφάδων κατά του Ελληνικού Δημοσίου η οποία αφορά τις 229/2652 (28-1-2009) και 2319/13048 (15-10-2008) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος.
 51. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο για αντίκρουση αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου μας, από εργαζομένους της ΑΝΚΑ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 52. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση Δημοτικών Φόρων και Τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.