Παρακαλούμε όπως την 30η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση επί αιτήσεως των Αφων Καραγεώργου για παρέκκλιση των όρων δόμησης σε ιδιοκτησία τους στην ΤΚ Λεονταρίου.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σήμανση σε διασταύρωση εντός Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής.
  3. Ενημέρωση δυνητικής αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  4. Εισήγηση για τον καθορισμό θέσεων οίκου ανοχής σε εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα στο Δήμο Σοφάδων [Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/5-8-2009 τεύχος Α)].
  5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” στην ΔΚ Σοφάδων, οδός Κιερίου 55, ιδιοκτησίας Τσιώκου Φιλίππου του Γεωργίου, για το έτος 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΒΑΛΟΣ