Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 23η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων ως προς το άρθρο 22 σχετικά με τις θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος.

2. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου, καθώς και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Περί εγκρίσεως προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση μέρους της προμήθειας:” Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017″.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας “Συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης- υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2017 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Υπαγωγή του Δήμου Σοφάδων στη ρύθμιση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ270/Α΄/24-12-2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2016 (Δ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής 15 KVA (Νο 1) σε πάρκο με αριθμό παροχής 41602410-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής 15 KVA (No 1) κεντρική οδό με σριθμό παροχής 41602333-01 που βρίσκεται στη Φίλιας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Επί αιτήσεων δημοτών για τροποποίηση συμφωνητικών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ” ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2017: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

14. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Καρδίτσας για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες των τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου μας για το έτος 2017, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Περί αποδοχής μηχανημάτων έργων Δήμων Άρνης, Μενελαϊδας, Ταμασίου και Ρεντίνας που συνενώθηκαν με το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

17. Περί κοπής δέντρων στις εργατικές κατοικίες στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σήμανσης εντός του οικισμού Μελισσοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Περί έγκρισης εκτέλεσης τεχνικών έργων στα ρέματα Τ.Κ. Ρεντίνας.

Αντιδήμαρχος: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποιητική της αριθμ. 254/2017 απόφασης Δ.Σ.).

Εισηγητής!: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

21. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 257/2016 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

22. Συμπλήρωση της αριθμ. 20/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής , μείωσης κλπ οφειλών προς το Δήμο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

24. Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

25. Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ’ αριθμ.1/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

26. Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ’ αριθμ.2/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ” προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

27. Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

28. Έγκριση της αριθμ.12/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Δ’ τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

29. Περί έγκρισης των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ Φιλίππου Ηλίας.

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και ΚΛΗΜΕΝΩΒ ΙΑΚΩΒΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593218 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΗΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41597066 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης .

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΕΪΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41597515 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΕΪΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των ΓΚΑΛΜΠΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΞΑΝΑ ΒΑΪΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και ΑΡΒΙΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41597498 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΚΑΛΜΠΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ  για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596955 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά της.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593225 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΦΑΛΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592989 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΤΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ  για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596820 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592968 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593092 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΛΙΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ και ΝΟΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593098 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΪΑΣ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΚΟΥΡΑ ΘΩΜΑΗΣ ΜΑΡΙΑΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593147 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  του ΙΩΑΝΝΗ και ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592876 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΒΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΒΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592871 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΑΝΟΥΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593091 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΝΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΖΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΝΤΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593094 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΠΑΓΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ, ΓΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΥΚΟΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΟΣΧΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593199 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΔΕΡΒΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ ,ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593090 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

48. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΑΣΑΒΑ ΗΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41597068 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΙΖΑΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΑΖΑΡΙΑΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593192 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΖΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

50. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41595561 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

51. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592528 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

52. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των  ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ και ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593018 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

53. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των  ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ  για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593109 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ