Την 12η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ” (Α.Μ. 4/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 6/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ” Τ.Κ. Ρεντίνας (Α.Μ. 6/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ” (Α.Μ. 9/2010) προϋπολογισμού 1.550.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 4/2014), προϋπολογισμού 120.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ” (Α.Μ. 12/2013), προϋπολογισμού 45.250,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 23/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ” (Α.Μ. 23/2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 6/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 7/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΙΜΕΝΗΣ” (Α.Μ. 22/2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
12. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
13. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
14. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
16. Επιστροφή ποσού 40,50 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
17. Χαρακτηρισμός Κ.Α. προϋπολογισμού ως δετικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
18. Ψήφιση πίστωσης 2.334,39 € για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
19. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2016 και ανάκληση της αρ. 260/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ