Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Την 26η  Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €. (Α.Μ. 7/2011)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

 1. Συγκρότηση επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 1.550.000,00 €. (Α.Μ. 9/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΕΔΡΟΥ – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ” (Α.Μ. 111/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σήμανση σε διασταύρωση εντός οικισμού Αγ. Παρασκευής Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2014 (Δ’ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου μας για το έτος 2015, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

 1. Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 1. Ψήφιση ποσού ύψους 6.955,00€ για τις δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 1. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 1. Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην τριμελής Επιτροπή Σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση του «Δικτύου πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής διαχείρισης κρίσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ηλεκτροδότηση νέου κτιρίου Διοικητηρίου του πρώην Δήμου Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

 1. Ανάκληση της αρ. 118/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 1. Έγκριση της αρ. 6/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσης οίκου ανοχής και ορισμός μελών της επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2731/99.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

 1. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων έτους 2015”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων έτους 2015”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος

 1. Έγκριση τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ” (Α.Μ. 1/2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

 1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΤΕΕ ΕΑ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ & ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ)”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δανειοθαλάμων στη περιοχή Κιόσκια της Δ.Ε. Ταμασίου Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 1. Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ