Καλείστε όπως την 20η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 29η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Αποδέσμευση υπόλογού του έργου :”Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 55 kVA με αριθμό παροχής 41605626-01 για τη σύνδεση στο Δίκτυο μέσης τάσης / Χαμηλής Τάσης του αντλιοστασίου – Παρόχθιου στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή”, μετά την ολοκλήρωση του.
 3. Αποδέσμευση υπόλογου του έργου :”Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ παροχής ισχύος 15 KVA με αριθμό 41606081-01 στη διεύθυνση Μ. Χατζή – Αλβανομάχων της Δ.Κ. Σοφάδων”, μετά την ολοκλήρωση του.
 4. Αποδέσμευση υπόλογού του έργου : “Eπαύξηση ισχύος 8 KVA της παροχής με αριθμό 41536049-01 στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή.
 5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ:2-2019).
 7. Έγκριση της αριθμ.74/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.61/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και ψήφιση του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
 9. Έγκρισή των αναθεωρημένων μελετών :1. «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Σοφάδων», 2. «Βιολογικός καθαρισμός ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ ,Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων».
 10. Έγκρισή των αναθεωρημένων μελετών :1. «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Δήμου Σοφάδων», 2. «Βιολογικός καθαρισμός ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων».
 11. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων έτους 2022.