Καλείστε όπως την 9η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 28η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

  1. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδιά μέσα του Δήμου.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023.
  3. Έγκριση της αριθμ.68/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.
  4. Έγκριση της αριθμ.67/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2019 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΕ. ΑΡΝΗΣ (Α.Μ. 3/2021).
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ -ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 8/2017).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησής Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :»ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ»(Α.Μ. 04/2019).