Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 05η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 28η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Τροποποίηση της αρ. 153/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
  2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 154/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
  3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 19η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ