Παρακαλούμε όπως την 23η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 προσέλθετε για την 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση των αριθμ. 127/2015, 222/2015 και 225/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί ψηφίσεως πίστωσης.
2. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ.
3. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ.
4. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΣΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.
5. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ.
6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ.
7. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ.
8. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ.
9. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ.
10. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΡΝΗΣ.
11. Ψήφιση πίστωσης 16.718,07 € για ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΩΝ.
12. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.
13. Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016”, προ/σμού 52.979,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ή 23% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη) και απ’ ευθείας ανάθεση απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο.
14. Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016”, συνολικού προ/σμού 42.602,68 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και απ’ ευθείας ανάθεση απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου με ευνοϊκούς όρους μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – ανάθεση σύμβασης σε εξειδικευμένο σύμβουλο για την εκτέλεση σχετικών υπηρεσιών.
16. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για την ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 342/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 343/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
19. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ