Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 27η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Τροποποίηση των αρ. 2/2017 & 14/2017 αποφάσεων της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 70-8115.03.
  4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης των αρ. 3/2017 & 15/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-8115.03.
  5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  6. Έγκριση των αρ. 1101/2017 & 1102/2017 αποφάσεων Δημάρχου, που αφορούν στην απευθείας ανάθεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας.
  7. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
  8. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΠ της Δ.Ε Σοφάδων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ