Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 27η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση πίστωσης 15.440,00 € για ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
2. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ.Π.Δ.)
Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, γιατί: όσον αφορά το πρώτο θέμα, πρόκειται για υποχρεώση που πρέπει να τακτοποιηθεί μέσα στην τρέχουσα χρήση (η οποία λήγει σε λίγες μέρες) και όσον αφορά το δεύτερο θέμα, πρέπει να ανταπεξέλθουμε στις κρατήσεις της ΚΑΠ Δεκεμβρίου όπου μας υπολείπονται 1.000,00 €.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ