Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  4. Περί αποδοχής κληροδοτήματος Αλεξίου Γεωργίου του Δημητρίου στην Τ.Κ Ρεντίνας.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.
  6. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Σοφάδων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ