Παρακαλούμε όπως την 8η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Ψήφιση πίστωσης 7.380,00 € για αμοιβή για την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων ΑΝΔΕΣ-ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ.
3. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων στις 18-12-2015 για την αντίκρουση της αγωγής του Αντωνόπουλου Αθανασίου του Ανδρέα κατά του Δήμου Σοφάδων, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος πολίτη, για αποζημίωση από φθορά ελαστικών αυτοκινήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ