Καλείστε όπως την 17η Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 25η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 

  1. Έγκριση της αριθμ.64/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.
  2. Έγκριση της αριθμ.62/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2018 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
  3. Έγκριση της αριθμ.63/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2022 (Γ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφαση περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (A.M. 4/2022).
  6. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της μειοδοτικής δημοπρασίας ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ 0422 Δήμου Σοφάδων.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ. 08/2017).