Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 25η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

  1. Περί σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ