Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 23η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄ προσέλθετε για την 25η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Ψήφιση πίστωσης 35.047,85 € για ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, δεδομένου ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι 30-11-2015 για την απορρόφηση των προγραμμάτων LIDER.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ