Καλείστε  σήμερα 13η Μαϊου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή στην 14η έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 73 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2024».

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση  και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ