Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην έκτακτη διά περιφοράς (μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail: ezaxaropoulou@sofades.gr) 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, , την 30η Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 11:00π.μ. και λύση της συνεδρίασης την 12η μεσημβρινή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και με την με αρ . Εγκ. : 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπ. Εσωτερικών,  με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σοφάδων στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ», έγκριση της διακήρυξης της 12ης Μαρτίου 2024 και του καταστατικού του δικτύου και ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιαντώνης Χρήστος.

 

 

Το θέμα εισάγεται ως έκτακτο προκειμένου μέχρι 30-04-2024  να σταλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΕλΔΑΠ  για να υπογραφεί στη συνέχεια το Σχέδιο Καταστατικού.

 

Παρακαλούμε :

α) για τη ρητή συναίνεσή σας ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και

β) σχετικά με τη συναίνεσή σας ως προς την έγκριση του ανωτέρω θέματος.

 

Οι απαντήσεις σας να σταλούν το αργότερο έως την 12:00 μεσημβρινή 30-04-2024 ημέρα Τρίτη, είτε ατομικά είτε μαζικά από τους επικεφελείς των παρατάξεων.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ